newsrecent biomed

Ny gæsteforsker i februar-marts

Jan Erik Olsén som nogle af os kender allerede, vil fra tirsdag den 15 februari og et par uger fremover være gæsteforsker på Medicinsk Museion for at arbejde med spørgsmål vedr. medicinske selveksperimenter i efterkrigstiden. Jan Eric har lige forsvaret sin Ph.d.-afhandling (Liksom ett par nya ögon: Frithiof Holmgren och synsinnets problematik, Malmö 2004) ved […]

Jan Erik Olsén som nogle af os kender allerede, vil fra tirsdag den 15 februari og et par uger fremover være gæsteforsker på Medicinsk Museion for at arbejde med spørgsmål vedr. medicinske selveksperimenter i efterkrigstiden. Jan Eric har lige forsvaret sin Ph.d.-afhandling (Liksom ett par nya ögon: Frithiof Holmgren och synsinnets problematik, Malmö 2004) ved Avdelning för idé- och lärdomshistoria, Lunds Universitet. Jan Eric vil sidde oppe på 3. sal (ved siden af Søren Bak-Jensen)
Formål her på Medicinsk Museion:

“Syftet är att följa upp detta manliga sanningssökande med anor från 1600-talet och placera in det in en vidare samtida diskussion om vetenskaplig subjektivism visavi djurförsök och nya virtuella tekniker. Tanken är även att dra paralleller till de senaste decenniernas self-performance konst där kvinnliga konstnärer som Orlan använder kroppen för att experimentera med identiteter, gränsen mellan natur och kultur, människa/maskin och synen på genus. Jag är glad att få förmånen att kunna vistas ett tag i
er stimulerande miljö.”

CV:

“Jag disputerade för nyligen på en avhandling i idéhistoria om 1800-talets synfysiologi. I den studerade jag hur fysiologer med sinnesförnimmelser som studieobjekt, anammade ett mekanistiskt vetenskapsideal. Jag tittade särskilt på uppsalafysiologen Frithiof Holmgren och hans livslånga forskning om näthinnans betydelse för seendet. Arbetet rymmer även ett instrumenthistoriskt avsnitt, ja, det kan sägas kretsa kring förhållandet instrument/perception. Jag är idéhistoriker med vetenskapshistorisk/medicinhistorisk inriktning. Tidigare har jag även studerat litteraturvetenskap och konstvetenskap vid Lunds universitet. Jag är alltså inte naturvetenskapligt skolad.”